Vrijstellingen van inschrijvingsgeld

Volledig vrijgestelden en vereiste attesten

Volgende categorieën worden volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld indien ze de vereiste attesten kunnen voorleggen. De attesten die aanleiding kunnen geven tot vrijstelling van het inschrijvingsgeld mogen, om aanvaard te worden, op het ogenblik van inschrijving niet ouder zijn dan 1 maand. Op de website van het departement onderwijs- afdeling volwassenonderwijs kan men per categorie de attesten vinden die aanleiding geven tot vrijstelling : www.ond.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs

  1. Leefloontrekkers of personen ten hunner laste

    Attest: attest waaruit blijkt dat betrokkene een leefloon geniet. (plus een verklaring op eer i.v.m. de samenstelling gezin voor de personen ten hunner laste indien laatst genoemden gebruik willen maken van deze vrijstelling.)

  2. Asielzoekers die materiële hulp genieten

    Attest: attest waaruit blijkt dat de betrokkene materiële hulp geniet.

  3. Niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven

    Attest: Attest van de VDAB, Actiris (Brussel), RVA, ONEM (Wallonië)

Verminderd inschrijvingsgeld en vereiste attesten

Volgende categorieën genieten een verminderd inschrijvingsgeld (0,25 € per voorziene lestijd) indien ze de vereiste attesten kunnen voorleggen.

1. Cursisten die een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering

Attest: voor het verkrijgen van een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld moet het verwerven van een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering aangetoond worden op basis van:

2. Mindervaliden of personen ten hunner laste

Een mindervalide cursist kan vrijstelling van het inschrijvingsgeld verkrijgen indien hij in het bezit is van één van volgende attesten:

Personen die een rustpensioen krijgen wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid of die op invaliditeit zijn geplaatst voldoen aan de voorwaarden van een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%. De vrijstellingen voor mindervalide cursisten worden maar verleend tot aan de pensioensgerechtigde leeftijd.

Opmerking terugbetaling:

Omdat het bedrag op het inschrijvingsbewijs van de cursist moet worden aangepast, kan enkel terugbetaald worden indien de cursist naast het attest ook het origineel inschrijvingsbewijs meebrengt.